บทสรุปของพืชกระท่อม

เมื่อ : 2020-07-16 13:45:15 อ่านแล้ว: 4444 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
https://cads.in.th/cads/media/upload/1594881548-Kratom%20Final.pdf

บทสรุปของพืชกระท่อม

พืชกระท่อม (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) เป็นไม้ยืนต้นที่เป็นพืชถิ่นพบในบริเวณแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชอบขึ้นในบริเวณป่าดิบชื้น ริมลำธาร ในประเทศไทยพบมากในภาคใต้ โดยชาวบ้านปลูกภายในบริเวณบ้าน ในร่องสวนหรือทุ่งนาและในป่าธรรมชาติ นอกจากนั้นยังพบได้ในภาคกลาง เช่น จังหวัดปทุมธานี และอยุธยา เป็นต้น ใบกระท่อมมีชื่อเรียกตามภาษาถิ่นในประเทศไทยหลายชื่อ เช่น อีถ่าง ท่อม กระทุ่มโคก คอยโคน จากการสำรวจคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อประมาณการจำนวนประชากรที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด พ.ศ. 2562 ซึ่งสำรวจประสบการณ์ใช้สารเสพติดชนิดต่าง ๆ ในประชากรอายุ 12-65 ปีทั่วประเทศ พบว่าใบกระท่อมเป็นสารเสพติดที่มีจำนวนผู้ใช้ใน 30 วันที่ผ่านมามากเป็นอันดับสามรองจากกัญชาและยาบ้า และใช้สูงสุดในภาคใต้

ผู้วิจัยและเรียบเรียง

 • สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
 • อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
 • ไพศาล ลิ้มสถิตย์
 • นิวัติ แก้วประดับ
 • สมสมร ชิตตระการ
 • จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
 • เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์
 • สมชาย ศรีวิริยะจันทร์
 • ดาร์เนีย เจ๊ะหะ
 • วัชรพงศ์ พุ่มชื่น
 • ดาริกา ใสงาม

บรรณาธิการ

 • สมสมร ชิตตระการ

จัดพิมพ์โดย

 • ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ สงขลา

สนับสนุนโดย

 • ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN : 978-616-271-592-1 พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม 2563) จำนวน 500 เล่ม

ออกแบบรูปเล่มและพิมพ์ที่ ลีโอ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ (จ.สงขลา)

บทความที่เกี่ยวข้อง