ดาวน์โหลด

เมื่อ : 2019-10-16 09:02:05 อ่านแล้ว: 1706 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 

แบบฟอร์มต่างๆโครงการย่อย

 1. ทะเบียนคุมเงินสดย่อย.xls
 2. ใบสำคัญรับเงิน.xls
 3. ใบอนุมัติเบิกจ่าย.xls
 4. ทะเบียนลูกหนี้.xls
 5. ทะเบียนคุรุภัณฑ์.xls
 6. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง .xls
 7. ใบขอซื้อขอจ้าง.xls
 8. ทะเบียนวัสดุ.xls
 9. ฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ.docx
 10. ฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์.docx
 11. แบบบันทึกผลงาน และผลลัพธ์ของการดำเนินงานโครงการ.doc
 12. แบบฟอร์มสมุดบัญชีให้โครงการย่อย1.xls
 13. ตัวอย่างบันทึกบัญชี.xls
 14. แบบฟอร์มเสนอโครงการงานวิจัย

 

คุ่มือการเงินโครงการย่อย ศศก

 1. แบบฟอร์มการลงบัญชี
 2. คู่มือดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี_29กย60
 3. คู่มือการดำเนินงานด้านพัสดุสำหรับภาคี.pdf
 4. สรุปหลักเกณฑ์การเงินโครงการย่อย.pdf

ระเบียบและแบบฟอร์มสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 1. ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2563
 2. สรุปขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินโครงการ
 3. แบบฟอร์มใบรับรองการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ที่มีคำสั่งแต่งตั้ง)
 4. แบบฟอร์มใบรับรองการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีกลั่นกรองทางวิชาการ/บุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมที่สำนักงานจัด)