ดาวน์โหลด

เมื่อ : 2019-10-16 09:02:05 อ่านแล้ว: 3342 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มเสนอโครงการ

 1. แบบฟอร์มเสนอโครงการ
 2. แนวปฏิบัติในการจัดทำค่าใช้จ่ายของข้อเสนอโครงการวิจัย
 3. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการย่อย
 4. แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ ศศก.

แบบฟอร์มการเงิน

 1. ใบสำคัญรับเงิน
 2. บก.4321 (ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน)
 3. แบบฟอร์มรายงานการเงินงวด
 4. ใบสำคัญรับเงิน (กลุ่มเปราะบาง)

 

ระเบียบและแบบฟอร์มสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 1. ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2563
 2. สรุปขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินโครงการ
 3. แบบฟอร์มใบรับรองการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ที่มีคำสั่งแต่งตั้ง)
 4. แบบฟอร์มใบรับรองการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีกลั่นกรองทางวิชาการ/บุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมที่สำนักงานจัด)