พันธกิจ/วัตถุประสงค์

เมื่อ : 2019-08-20 09:37:19 อ่านแล้ว: 1286 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
พันธกิจหลัก คือ ​"สร้างความยั่งยืนทางวิชาการในการวิจัยการเสพติดของไทย"

 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) มีพันธกิจหลัก คือ การสร้างความยั่งยืนทางวิชาการในการวิจัยการเสพติดของไทย โดยการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีหลักฐานรองรับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ การป้องกันผู้ใช้สารรายใหม่ การลดความชุก และการลดผลกระทบจากการใช้สารเสพติดและพฤติกรรมการเสพติด และเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักของการดำเนินการคือ นักวิจัยและนักวิชาการด้านสารเสพติดทั่วประเทศ องค์กรและหน่วยงานที่ทำงานด้านสารเสพติดทั้งในด้านการออกนโยบายและภาคปฏิบัติ เพื่อเป้าหมายที่ก่อให้เกิดผลต่อเด็กและเยาวชน รวมถึงประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการใช้สารเสพติด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและรัฐบาล ผ่านการทำงานที่ใกล้ชิดกับหน่วยงานที่สำคัญด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และหน่วยปฏิบัติ

 

 

วัตถุประสงค์

 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิชาการและศึกษาปัญหาการเสพติดในประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับนักวิชาการ / นักวิจัยด้านการเสพติดจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักวิชาการและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง บุคลากรภาคประชาสังคมและชุมชน เพื่อผลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัดรักษา และการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในเด็กและเยาวชนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้

1. เพื่อศึกษาบทเรียนและองค์ความรู้ทั้งจากในและต่างประเทศ และติดตามสถานการณ์/ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเสพติดและพฤติกรรมเสพติดที่มีต่อเด็ก เยาวชน ชุมชน และสังคม ทั้งในด้านสุขภาพ และด้านสังคม

2. เพื่อสื่อสารกับสังคมถึงสถานการณ์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและพฤติกรรมเสพติด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักฐานวิชาการที่มีอยู่ต่อปัญหาและแนวทางการดูแลป้องกันปัญหาในเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายนักวิจัย / นักวิชาการ และระบบสนับสนุนการทำงานวิชาการด้านสารเสพติดและพฤติกรรมเสพติดในประเทศไทย และเป็นเครือข่ายกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ เพื่อติดตามและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัย