โครงการวิจัย

เมื่อ : 2021-06-03 12:23:32 อ่านแล้ว: 3369 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ปี 2563

 1. โครงการ สำรวจความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนต่อเรื่องกัญชาทางการแพทย์และการใช้แบบสันทนาการ: กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 
  นักวิจัย : ดร.สุริยัน บุญแท้
  สถาบันสังกัด : ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ       
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
   
 2. โครงการ การศึกษาประสิทธิผลและกระบวนการดำเนินงานชุมชนบำบัดและฟื้นฟูกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดพัทลุงและสุราษฎร์ธานี 
  นักวิจัย : ดร.ดาริกา ใสงาม 
  สถาบันสังกัด : หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ระยะเวลาการวิจัย : 15 กันยายน 2562 - 15 พฤษภาคม 2563
   
 3. โครงการ การกำหนดวาระทางสังคมของสื่อเรื่องกัญชาทางการแพทย์ 
  นักวิจัย : ผศ.ดร.นิษฐา  หรุ่นเกษม 
  สถาบันสังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
  ระยะเวลาการวิจัย : 15 ตุลาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2563
   
 4. โครงการ สื่อสารความรู้ในช่วงเปลี่ยนผ่านการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ 
  นักวิจัย : คุณอำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 
  สถาบันสังกัด : บริษัทดีน่าดู มีเดีย พลัส จำกัด
  ระยะเวลาการวิจัย : 15 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563
   
 5. โครงการ การพัฒนาเครือข่ายเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  นักวิจัย : รศ.ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ 
  สถาบันสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 ธันวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563 
   
 6. โครงการ การประเมินผลรูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดรายใหม่ในเยาวชน โดยความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจังหวัดนครปฐม 
  นักวิจัย : ดร.ภารณี นิลกรณ์
  สถาบันสังกัด : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 ธันวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563
   
 7. โครงการ การศึกษากรอบและติดตามประเมินผลนโยบายกัญชา ในจังหวัดหนองคาย 
  นักวิจัย : คุณสิริกร นามลาบุตร
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 ธันวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563
   
 8. โครงการ การสร้างสรรค์สื่อรณรงค์แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและลดปัญหาการเสพน้ำกระท่อมในกลุ่มเยาวชนพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลา 
  นักวิจัย : ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล 
  สถาบันสังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 ธันวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563
   
 9. โครงการ มายาคติ การสื่อสาร ความรู้ และความเชื่อของสังคมไทย: กรณีศึกษาผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  นักวิจัย : ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ 
  สถาบันสังกัด : สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ระยะเวลาการวิจัย : 15 ธันวาคม 2562 - 15 ธันวาคม 2563
   
 10. โครงการ การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพต่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องในประชาชนจังหวัดเชียงราย 
  นักวิจัย : ดร.พิมพ์พิสาข์ จอมสรี 
  สถาบันสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 ธันวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563 
   
 11. โครงการ กรณีศึกษานโยบายกัญชาทางการแพทย์: สถานการณ์ ผลกระทบ แนวทางจัดการ และข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย 
  นักวิจัย : ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ 
  สถาบันสังกัด : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563
   
 12. โครงการ ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านป้องกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดโดยใช้หลักการอิสลามในเยาวชนมุสลิมเครือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 
  นักวิจัย : คุณซารีนะฮ์ ระนี 
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 ธันวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563
   
 13. โครงการ การทบทวนวรรณกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดระดับ THC ในผู้ขับขี่ยานพาหนะในไทย 
  นักวิจัย : รศ.สมสมร ชิตตระการ 
  สถาบันสังกัด : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ระยะเวลาการวิจัย : 15 ธันวาคม 2562 - 15 มิถุนายน 2563
   
 14. โครงการ ภาพยนตร์สั้นบำบัดเพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงบวก ลดภาวะความเครียดและปรับเปลี่ยนวิธีการเผชิญกับปัญหา สำหรับกลุ่มนักศึกษาชั้นปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ 
  นักวิจัย : นพ.การันตร์  วงศ์ปราการสันติ 
  สถาบันสังกัด : โรงพยาบาลสวนปรุง
  ระยะเวลาการวิจัย : 15 ธันวาคม 2562 - 15 ธันวาคม 2563
   
 15. โครงการ การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในการบูรณาการความร่วมมือเชิงพื้นที่เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนท้องถิ่น 
  นักวิจัย : อ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ 
  สถาบันสังกัด : สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 ธันวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563
   
 16. โครงการ การพัฒนาและการศึกษาคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของมาตรวัดการเสพติดซื้อสินค้าออนไลน์สำหรับวัยทำงาน
  นักวิจัย : อ.ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ 
  สถาบันสังกัด :  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 ธันวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563
   
 17. โครงการ การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตในการป้องกันการติดเกมในวัยรุ่น
  นักวิจัย : คุณกัณฐรัตน์ เหลืออ่อน
  สถาบันสังกัด : สโมสร Super Kids 
  ระยะเวลาการวิจัย : 15 ธันวาคม 2562 - 15 กันยายน 2563
   
 18. โครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบการสนับสนุนการฟื้นตัวอยู่ในสังคมของเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาการเสพติด: การวิจัยผสานวิธี 
  นักวิจัย : ดร.ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 มกราคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563
   
 19. โครงการ ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สารเสพติดมากกว่าหนึ่งชนิดร่วมกันในวันเดียวกันของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ
  นักวิจัย : ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ 
  สถาบันสังกัด : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 ธันวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563 
   
 20. โครงการ พฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน และรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของเขาวชนเจเนอเรชั่น Z ในกรุงเทพมหานคร 
  นักวิจัย : ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค 
  สถาบันสังกัด : สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 มกราคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
   
 21. โครงการ องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชนที่สำคัญในประเทศไทย 
  นักวิจัย : ดร.ณัฐณิชา ทองใบ 
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 มกราคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
   
 22. โครงการ การบูรณาการบ้าน โรงเรียน มัสยิด - บรม : แรงสนับสนุนทางสังคมกลไกในการแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 
  นักวิจัย : ดร.สุไรยา หนิเร่
  สถาบันสังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี/โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 มกราคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
   
 23. โครงการ พฤติกรรมการติดเกม การซื้อสินค้าเสมือนในเกมลูทบ๊อกซ์ และการติดพนันในเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทย 
  นักวิจัย : นายณัฐพงษ์ สายพิณ 
  สถาบันสังกัด : สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 มกราคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
   
 24. โครงการ รัฐ สังคม ชุมชน: สถานการณ์ความเสี่ยงของเยาวชนต่อปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
  นักวิจัย : นายวสันต์ ปวนปันวงศ์ 
  สถาบันสังกัด : สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 มกราคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
   
 25. โครงการ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักของผู้สูงอายุต่อผลกระทบของการใช้สารเสพติดประเภทกัญชา โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่ ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
  นักวิจัย : ดร.อิสรภาพ มาเรือน 
  สถาบันสังกัด : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว 
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 มกราคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
   
 26. โครงการ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ในการใช้น้ำมันกัญชาของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกรุงเทพมหานคร 
  นักวิจัย : อาจารย์ธเนษฐ เทียนทอง 
  สถาบันสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 มกราคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
   
 27. โครงการ การประเมินประโยชน์และผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้พืชกระท่อมในประชาชน พื้นที่ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 
  นักวิจัย : ดร.อรุณ หล้าอูบ 
  สถาบันสังกัด : สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 มกราคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
   
 28. โครงการ นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในประเทศไทย 
  นักวิจัย : ผศ.ดร.ธานี วรภัทร์ 
  สถาบันสังกัด : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 มกราคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
   
 29. โครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิลต่อพฤติกรรมเสพติดการชอบปิ้งของเยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ 
  นักวิจัย : ดร.อิสมาอีล ราโอบ 
  สถาบันสังกัด : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 มกราคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
   
 30. โครงการ ผลกระทบด้านต่างๆ ของกัญชา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
  นักวิจัย : นางสาวนฤมล จันทร์มา 
  สถาบันสังกัด : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 
  ระยะเวลาการวิจัย : 15 มกราคม 2563 - 15 พฤศจิกายน 2563
   
 31. โครงการ ผลของโปรแกรมสร้างความตระหนักต่อพฤติกรรมการใช้กัญชาของเด็กและเยาวชนไทย เพื่อไม่ให้เกิดการเสพซ้ำ
  นักวิจัย : ดร.สราวุฒิ ตรีศรี 
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
   
 32. โครงการ ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความตระหนักต่อผลกระทบจากการใช้กัญชาของเยาวชนพื้นี่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  นักวิจัย : นูรอัสมา ปุติ
  สถาบันสังกัด : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
   
 33. โครงการ พฤติกรรมการติดพนันออนไลน์: ปัจจัยเชิงสาเหตุ กระบวนการ ผลกระทบทางพฤติกรรมศาสตร์ และแนวทางการช่วยเหลือผู้เรียนที่ติดพนันออนไลน์สำหรับครูแนะแนวในสถานศึกษา
  นักวิจัย : ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา 
  สถาบันสังกัด : ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
   
 34. โครงการ แนวปฎิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
  นักวิจัย : ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย 
  สถาบันสังกัด : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ระยะเวลาการวิจัย : 15 มกราคม 2563 - 15 พฤศจิกายน 2563
   
 35. โครงการ องค์ความรู้และความเชื่อสู่พฤติกรรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ในมุมมองของชุมชนไทลาวและชุมชนไทโคราช จังหวัดนครราชสีมา
  นักวิจัย : ผศ.ดร.นิภาพร อามัสสม 
  สถาบันสังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 ธันวาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2563
   
 36. โครงการ รูปแบบการป้องกันตนเองในการใช้สารเสพติดซ้ำของผู้ติดสารเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี กรณีศึกษา ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดในศูนย์บำบัดบ้านแสนสุข และสถาบันปอเนาะพัฒนาเยาวชน 
  นักวิจัย : อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์ 
  สถาบันสังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 มีนาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563 
   
 37. โครงการ แบบแผนการใช้พืชกระท่อมเป็นสารทดแทนในกลุ่มผู้ใช้เฮโรอีนในจังหวัดสงขลา : การศึกษาระยะติดตามกลุ่มตัวอย่าง 
  นักวิจัย : ดร.ดาริกา ใสงาม 
  สถาบันสังกัด : หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ระยะเวลาการวิจัย : 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 
   
 38. โครงการ สำรวจการรับรู้ถึงความเสี่ยงและพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19: กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปใน 15 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
  นักวิจัย : ธน หาพิพัฒน์ 
  สถาบันสังกัด : บริษัท ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ จำกัด 
   
 39. โครงการ ศึกษาความสัมพันธ์ของระดับ mitragynine ในเลือดกับผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้พืชกระท่อมเป็นประจำ 
  นักวิจัย : ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ 
  สถาบันสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 40. โครงการ สำรวจพฤติกรรมการใช้และทัศนคติต่อสารเสพติด กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15-65 ปี ใน 20 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
  นักวิจัย : SAB 
   
 41. โครงการ ศึกษาติดตามสถานการณ์ผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ 
  นักวิจัย : ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย