พัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อลดการใช้สารเสพติดในกลุ่มนักเรียน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2564-2565

เมื่อ : 2023-06-07 11:17:27 อ่านแล้ว: 695 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
https://cads.in.th/cads/media/upload/1686111082-info%2033.pdf

ช่วงอายุที่พบว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากที่สุดคือ 
เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปี รองลงมากลุ่มอายุ 20-24 ปี กลุ่มอายุ 25-29 ปี และกลุ่มอายุ 30-34 ปี ตามลำดับ

 

รูปแบบการเฝ้าระวังยาเสพติดที่นักเรียนยอมรับได้

  1. พูดคุยทำความเข้าใจ และเข้าถึงกลุ่มผู้เสพโดยกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
  2. การให้ความรู้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ให้แก่แกนนำชมรมนักเรียน
  3. บำบัด พูดคุยบนฐานของชุมชน

ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อลดการใช้สารเสพติดในกลุ่มนักเรียน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2564-2565

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล จันทร์มา